هر چقدر بیشتر باور داشته باشید که کنترل زندگی، کنش‌ها و آینده‌تان را در دست دارید، خوشحال‌تر و موفق‌تر می‌شوید.

-جولیان رات

من به این جمله رسیده‌ام.مدتها عادت داشتم اتفاقات را مسئول بدانم.

کلمه‌ی سالم را کنترل انتخاب کردم تا یادم بماند موفقیت زمانی اتفاق می‌افتد که بدانم فرمان این زندگی دست من است.

بارها در رابطه یا «اتفاق+واکنش=نتیجه»حرف زدم تا بر این قضیه تأکید کنم چیزی که باید به آن دقت کنیم «واکنش»است.

ما چوب و نان واکنش‌هایمان را می‌خوریم.